L'aigua roman | El mar al cel

L’aigua roman | El mar al cel. Pintura molla 2013

Vaixell de mar | El mar al cel

Vaixell de mar | El mar al cel. Pintura molla 2013

(Down: english)

L’obra salta del buit del blanc en un doll d’aigua incisa amb el matxet norueg de 40 anys que passeja pel paper fet a mà. Sorpèn el color a l’aigua i la pintura omple formes en jocs antics i contemporanis alhora. La natura, la fruita, les ruines s’abstrauen i es disposen en el blanc del paper en un buit de salt.

L’obra es conforma ella mateixa, per i en ella mateixa, decidint què és millor o no en cada moment i com. La vida és en la línia, la taca, la forma, el tràs. La vida està en l’obra. L’obra és vida. Flueix, davalla, es barreja, goteja, es vaporitza, nuvoleja; del cel a la terra, de la terra al cel. L’obra flueix. Els rius són els quadros. Els quadros són rius, llacs, mars, núvols. Tot en la saba dels fruits i de les formes noformes en evolució constant. Múltiples, diversos, canviants.

Marta Darder 2014


Water sculptures

Painting statment

Marta Darder 2014

The work leaps from the void of the white into a jet of water incised by a 40-year-old Norwegian machete wandering over the hand-made paper. The color surprises the water and the painting fills forms in games at once old and new. Nature, fruit, ruins lose themselves in thought and place themselves on the white of the paper in the void of the leap.

The work forms itself, for and in itself, deciding what is better or not at each point and how. Life is in the line, the spot, the shape, the stroke. Life lies in the work. The work is life. It flows, descends, mixes, drips, vaporizes, clouds; from the sky to the earth, from the earth to the sky. The work flows. The rivers are the paintings. The paintings are rivers, lakes, seas and clouds; the entire sap of the fruit and the nonform forms in constant evolution. Multiple, diverse, changing.

Translation by Catalina Girona with collaboration of Marta Darder, 2014